Οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε παρατηρήσει την ύπαρξη της σήμανσης CΕ σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων όπως, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, κ.α.. Η σήμανση CE δεν αποτελεί κάποιο σήμα ποιότητας ή μία εμπορική ονομασία.

Το CE προέρχεται από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Conformité Européenne» που στα ελληνικά σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν στη σήμανση CE θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα. Σκοπός της σήμανσης CE είναι να εξασφαλίσει ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας των προϊόντων έτσι ώστε να προστατεύεται ο τελικός χρήστης. Όσα προϊόντα εμπίπτουν σε οδηγίες νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τη σήμανση CE για να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποσύρονται γιατί δεν παρέχουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας στο χρήστη.

Όσον αφορά στον κλάδο των δομικών κατασκευών μεταξύ των άλλων προϊόντων που εμπίπτουν στη σήμανση CE είναι τα κουφώματα (ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής), τα εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σίτες), οι υαλοπίνακες, οι πόρτες για βιομηχανίες και γκαράζ, καθώς και τα υαλοπετάσματα. Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δοκιμές και να τηρούνται διαδικασίες από τον κατασκευαστή αυτών, με σκοπό να διαφυλάσσεται η ασφάλεια του χρήστη.

Για τα κουφώματα η σήμανση CE είναι υποχρεωτική από 01/02/2010 και υπάρχει απαίτηση να πραγματοποιηθεί μία σειρά από δοκιμές για να ελεγχθούν κάποια κρίσιμα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Οι ιδιότητες που θα πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι οι εξής:

  • Ανεμοδιαπερατότητα
  • Υδατοστεγανότητα
  • Αντοχή σε ανεμοπίεση
  • Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας
  • Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (από εσωτερική πλευρά)
  • Ηχομόνωση (Rw)
  • Θερμομόνωση (Συντελεστής Uw)

Ο κατασκευαστής των κουφωμάτων θα πρέπει να συντάξει μία δήλωση επίδοσης για τα προϊόντα που κατασκευάζει. Η δήλωση επίδοσης λαμβάνεται ως μία υπεύθυνη δήλωση και θα πρέπει να δίδεται στον πελάτη όταν αυτό ζητηθεί. Επιπροσθέτως ο πελάτης θα πρέπει να λαμβάνει ένα συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο να δηλώνονται οι επιδόσεις που έχει το προϊόν μετά από τις δοκιμές που έχουν εκτελεστεί.

Τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE έχουν δοκιμαστεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Οι κατασκευαστές οι οποίοι δίνουν σήμανση CE για τα κουφώματα που πωλούν στους πελάτες τους ακολουθούν μία σειρά από διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα κουφώματα που αγοράζει o πελάτης έχουν όμοιες ιδιότητες σύμφωνα με αυτά που έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο.

Πιο συγκεκριμένα, τα κουφώματα έχουν υποστεί δοκιμές σχετικά με την ικανότητά τους να αντέχουν σε δυσμενής συνθήκες πίεσης που ασκείται από τον αέρα οι οποίες πολλές φορές συνοδεύονται και από βροχόπτωση. Επιπροσθέτως, τα κουφώματα δε θα πρέπει να εκλύουν επικίνδυνες ουσίες ενώ θα πρέπει να προσφέρουν ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Ο πελάτης, αγοράζοντας προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από τη σήμανση CE και αναφέρουν τις επιδόσεις τους σχετικά με τις δοκιμές που έχουν γίνει, μπορεί να συγκρίνει και να διαλέξει ανάμεσα από ένα πλήθος πιστοποιημένων και ασφαλών προϊόντων.

Ο πελάτης, εκτός από το συνοδευτικό έντυπο της σήμανσης CE, θα πρέπει να λαμβάνει και κατάλληλες οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση των κουφωμάτων που αγοράζει. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δίδεται εγγύηση για τα κουφώματα που παραδίδει, με ελάχιστη χρονική διάρκεια τα 2 έτη.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι ο αγοραστής των κουφωμάτων θα πρέπει να επιλέγει αξιόπιστους και πιστοποιημένους κατασκευαστές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να του παρέχουν κουφώματα τα οποία είναι ορθά κατασκευασμένα και εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της σήμανσης CE. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα τα οποία θα τοποθετηθούν στην οικία του θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο όσον αφορά στα κουφώματα είναι η θερμομόνωση που αυτά προσφέρουν στην οικία του κάθε αγοραστή. Σύμφωνα με το Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος ισχύει από τον Ιούλιο του 2010, έχουν οριστεί κάποιες μέγιστες τιμές θερμοπερατότητας (Uw) τις οποίες δε θα πρέπει να τις υπερβαίνει κανένα κούφωμα το οποίο τοποθετείται στην Ελληνική Επικράτεια.

Όσο μικρότερη είναι η τιμή θερμοπερατότητας που έχει το κάθε κούφωμα, τόσο καλύτερη θερμική απόδοση έχει. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του τελικού χρήστη. Η ενέργεια αυτή έχει να κάνει με τη θέρμανση ή τη ψύξη της οικίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μία επένδυση σε ένα ενεργειακά αποδοτικό κούφωμα αλουμινίου θα αποσβεσθεί πολύ σύντομα, εάν λάβουμε υπ’ όψιν τις επικείμενες αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πελάτης θα πρέπει να ζητάει τις τιμές της θερμοπερατότητας οι οποίες θα αποδεικνύουν την επίδοση του κουφώματος. Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες και για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την κάθε οικία.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο πελάτης θα πρέπει να λαμβάνει και εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σίτες) με σήμανση CE. Τα πιστοποιημένα εξώφυλλα έχουν υποστεί δοκιμή για την αντοχή στην ανεμοπίεση και έχουν καταταγεί σε κλάσεις ανάλογα με την συμπεριφορά τους κατά τη δοκιμή. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να επιλέγει τον κατάλληλο τύπο ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η οικία όπου πρόκειται να τοποθετηθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δε θα προκληθεί κάποια βλάβη η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του καταναλωτή.

Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίδονται στον πελάτη συνοδευτικά έντυπα σχετικά με τις αντοχές του προϊόντος στις δοκιμές, καθώς και οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας. 

Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος
Σύμβουλος Πιστοποιήσεων
Δ/ντής Σπουδών Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου