Σε αρκετές περιπτώσεις οι πελάτες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από την αγορά κουφωμάτων αλουμινίου τα οποία προορίζονται για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων ή για νεόδμητες οικοδομές. Για το λόγο αυτό ο κατασκευαστής των κουφωμάτων οφείλει, κατά την διάρκεια της αγοραπωλησίας, να τις αντιληφθεί πλήρως και να επισημάνει τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των νέων κουφωμάτων, καθώς και την ασφάλεια της αγοράς από την ύπαρξη εγγύησης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Οι καταναλωτές αρκετές φορές βίωσαν τη δυσάρεστη εμπειρία της χρήσης ενός προβληματικού κουφώματος, το οποίο δεν παρείχε τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας, υδατοστεγάνωσης, αεροστεγάνωσης, θερμομόνωσης ή και ικανοποιητικής εξωτερικής εμφάνισης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διενέξεις μεταξύ πελάτη και κατασκευαστή κουφωμάτων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε κάποια γραπτή δέσμευση του κατασκευαστή προς τον πελάτη για τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προϊόντων. 

Για να μπορέσει ο κατασκευαστής να εγγυηθεί τις ιδιότητες των κουφωμάτων και την καλή λειτουργία αυτών, θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες υποδομές, τον κατάλληλο εξοπλισμό και να εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής όπως αυτό απαιτείται από τη σήμανση CE. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. Η πιστοποίηση του κατασκευαστή με ISO 9001 αποτελεί ένα πλεονέκτημα και μία περαιτέρω εγγύηση για τον πελάτη στην ορθή ολοκλήρωση ενός έργου. Ο πελάτης πρέπει να εξετάζει προσεκτικά την ύπαρξη πιστοποιητικών του κατασκευαστή και σε κάθε περίπτωση να απαιτεί τις προσυμφωνημένες ιδιότητες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία όλα τα καταναλωτικά προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. Η εγγύηση οφείλεται να δίδεται γραπτώς και ποτέ προφορικώς. Επιπροσθέτως, η νομοθεσία για τη σήμανση CE επιβάλει τα κουφώματα να συνοδεύονται από οδηγίες καλής λειτουργίας και συντήρησης.

Ο καταναλωτής αισθάνεται πιο σίγουρος να αγοράσει κουφώματα τα οποία συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δυνατότητα παροχής service από τον κατασκευαστή των κουφωμάτων.

Η εγγύηση λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εγκατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου ώστε ο καταναλωτής να διασφαλίζεται πλήρως για την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του τελικού προϊόντος. Εάν για κάποια τμήματα του κουφώματος ισχύουν ιδιαίτερες εγγυήσεις (π.χ. τα μοτέρ των ρολών), αυτές θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

Ο αγοραστής θα πρέπει να ελέγχει τη δυνατότητα του κατασκευαστή να παρέχει service μετά την ολοκλήρωση του έργου και το πέρας της εγγύησης.

Για τη σωστή συντήρηση των κατασκευών αλλά και το καθαρισμό τους πρέπει να δίνονται γραπτές οδηγίες ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια ζωής των κουφωμάτων. 

Συστήνεται να συμφωνείται ένα συμβόλαιο συντήρησης μεταξύ αγοραστή και κατασκευαστή κουφωμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη συντήρηση των κουφωμάτων, με απώτερο στόχο την εξαιρετική λειτουργία των προϊόντων σε βάθος χρόνου.

Η σωστή συντήρηση των κουφωμάτων σημαίνει αντοχή στο χρόνο. Ο αγοραστής των κουφωμάτων θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο και καθαρισμό των κουφωμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο) σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από τον κατασκευαστή του κουφωμάτων. Υπάρχουν και ενέργειες (π.χ. ρύθμιση και λίπανση σε μεντεσέδες και διάφορους μηχανισμούς, ρύθμιση και πιθανή αλλαγή στα ράουλα συρομένων κ.α.), τις οποίες ο αγοραστής δεν είναι εύκολο να τις κάνει μόνος του και θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή για να αναλάβει τη διεκπεραίωση αυτών. Ο καθαρισμός και η σωστή συντήρηση θα αυξήσει σημαντικά το χρόνο ζωής των κουφωμάτων.

Ο αγοραστής των κουφωμάτων οφείλει να προσέξει τα παρακάτω γενικά σημεία:

  1. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός καθαρισμός των κουφωμάτων. Στον καθαρισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα και να βλάψουν τη λειτουργία και την εμφάνιση του κουφώματος. Εάν το σπίτι βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, ή σε βιομηχανική περιοχή, θα χρειαστεί συχνότερος καθαρισμός.
  2. Δεν θα πρέπει να κολλάμε οτιδήποτε πάνω στην επιφάνεια του κουφώματος, ενώ πάντα να απομακρύνονται άλλα οικοδομικά υλικά (στόκος, ασβέστης, σιλικόνη κλπ.) από τα κουφώματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη προστασία της βαφής και της επιφάνειας του κουφώματος.
  3. Στα κουφώματα θα πρέπει να απομακρύνονται τυχόν βρωμιές και σκουπίδια που συγκεντρώνονται στους οδηγούς ή στις οπές απορροής υδάτων.
  4. Τα κουφώματα θα πρέπει να λειτουργούν σωστά (τρόπος ανοίγματος – κλεισίματος) σύμφωνα και με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στα κουφώματα με μηχανισμούς ανάκλησης στα οποία αρκετές φορές παρατηρείται μπλοκάρισμα λόγω κακού χειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντα γραπτή εγγύηση και οδηγίες συντήρησης / καλής λειτουργίας για τις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου που αγοράζετε.